Una de les més perilloses és la malària, que mata a 3 milions de persones cada any. També són freqüents en el nostre entorn les picades del mosquit tigre, que tot i que no transmeten cap malaltia, si que poden ser molestes i doloroses. Per aquest motiu, és important disposar de repel·lents eficaços, ja que és la millor manera de protegir-se de les picades dels diferents artròpodes.

Podem classificar els repel·lents en químics i naturals. Dins el grup dels químics sintètics trobem la dietiltoluamida (DEET), el més usat i que és considerat per la Organització Mundial de la Salut (OMS) com el més eficaç. Entre els naturals, trobem els olis essencials derivats de plantes, com la citronella, que es considera poc tòxica i que no acostuma a provocar reaccions adverses.